Zásady ochrany osobných údajov

Článok I.

Základné princípy

Poslaním elektronickej platformy BeeWork s.r.o. je vytvárať pre našich užívateľov tie najkomfortnejšie, najbezpečnejšie a celkovo najlepšie podmienky bez ohľadu na to, či sa rozhodnete využiť naše služby za účelom vyhľadávania nových pracovných príležitostí na pracovných trhoch na Slovensku, v Rakúsku, Nemecku, Holandsku a v ostatných krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, 

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás kľúčová v každej situácii. Preto sme sa pri tvorbe, zavádzaní a používaní nášho informačného systému a našej bezpečnostnej politiky ochrany osobných údajov riadili najmä nasledovnými princípmi:

 • Osobné údaje našich užívateľov možno spracúvať len zákonným spôsobom, spravodlivo, transparentne a vo vzťahu k Dotknutým osobám takým spôsobom, aby nedošlo k porušeniu ich základných práv v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon č. 122/2013 Z.z.„), Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon č. 18/2018 Z.z.„), Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679/ES o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/es (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR„) a ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie.
  [vychádzajúc z § 6 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. a) Nariadenia GDPR] 
 • Osobné údaje našich užívateľov sa môžu získavať len na konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie osobných údajov je možné vykonať len na účely archivácie, na vedecké účely, na účely historického výskumu alebo na štatistické účely, ak je to v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie, ktorými je Slovenská republika viazaná a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutých osoby podľa týchto predpisov. [vychádzajúc z § 7 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. b) Nariadenia GDPR] 
 • Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. [vychádzajúc z § 8 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. c) Nariadenia GDPR]
 • Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. [vychádzajúc z § 9 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. d) Nariadenia GDPR]
 • Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa týchto predpisov. [vychádzajúc z § 10 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. e) Nariadenia GDPR]
 • Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. [vychádzajúc z § 11 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR]
 • Naša spoločnosť si je vedomá svojej zodpovednosti za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie, za súlad spracúvania osobných údajov s týmito zásadami a za dodržiavanie povinnosti tento súlad vedieť na požiadanie príslušných správnych orgánov preukázať. [vychádzajúc z § 12 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 2.  Nariadenia GDPR]
 • Pri spracúvaní osobných údajov našich užívateľov musia byť bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo bydlisko rešpektované ich základné práva a slobody, najmä ich právo na ochranu osobných údajov. [vychádzajúc z Recitálu č. 1 Nariadenia GDPR] 
 • Právo na ochranu osobných údajov nie je absolútne právo; musí sa posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii v spoločnosti a musí byť vyvážené s ostatnými základnými právami, a to v súlade so zásadou proporcionality. [vychádzajúc z Recitálu č. 4 Nariadenia GDPR] 
 • Každé spracúvanie osobných údajov by malo byť zákonné a spravodlivé. Pre fyzické osoby by malo byť transparentné, že sa získavajú, používajú, konzultujú alebo inak spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, ako aj to, v akom rozsahu sa tieto osobné údaje spracúvajú alebo budú spracúvať. [vychádzajúc z Recitálu č. 22 Nariadenia GDPR] 
 • Osobné údaje sa majú spracúvať tak, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov vrátane predchádzania neoprávnenému prístupu k osobným údajom a zariadeniu používanému na spracúvanie, alebo neoprávnenému využitiu týchto údajov a zariadení. [vychádzajúc z Recitálu č. 39 Nariadenia GDPR] 
 • Aby bolo spracúvanie zákonné, osobné údaje by sa mali spracúvať na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na inom legitímnom základe, ktorý je stanovený v právnych predpisoch Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie. [vychádzajúc z Recitálu č. 40 Nariadenia GDPR] 
 • Spracúvanie osobných údajov by sa malo rovnako považovať za zákonné, ak je potrebné na účely ochrany záujmu, ktorý je zásadný pre život dotknutej alebo inej fyzickej osoby. Spracúvanie osobných údajov na základe životne dôležitom záujme inej fyzickej osoby by sa malo uskutočniť v zásade len vtedy, keď sa takéto spracúvanie zjavne nemôže zakladať na inom právnom základe. [vychádzajúc z Recitálu č. 46 Nariadenia GDPR] 
 • Oprávnené záujmy prevádzkovateľa vrátane prevádzkovateľa, ktorému môžu byť tieto osobné údaje poskytnuté, alebo tretej strany môžu poskytnúť právny základ pre spracúvanie, ak nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľadnia primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi. [vychádzajúc z Recitálu č. 47 Nariadenia GDPR] 
 • Prevádzkovatelia, ktorí sú súčasťou skupiny podnikov alebo inštitúcií, ktoré sú prepojené s ústredným subjektom, môžu mať oprávnený záujem na prenose osobných údajov v rámci skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely vrátane spracúvania osobných údajov klientov alebo zamestnancov. Tým nie sú dotknuté všeobecné zásady prenosu osobných údajov v rámci skupiny podnikov podniku nachádzajúcemu sa v tretej krajine. [vychádzajúc z Recitálu č. 48 Nariadenia GDPR] 
 • Spracúvanie osobných údajov na iné účely ako na účely, na ktoré boli osobné údaje pôvodne získané, by malo byť umožnené len vtedy, ak je toto spracúvanie zlučiteľné s účelmi, na ktoré boli osobné údaje pôvodne získané. V takom prípade sa nevyžaduje žiadny iný samostatný právny základ, než je právny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov. [vychádzajúc z Recitálu č. 50 Nariadenia GDPR] 
 • Ak dotknutá osoba udelila súhlas alebo sa spracúvanie zakladá na práve Únie alebo práve členského štátu, ktoré predstavuje potrebné a primerané opatrenie v demokratickej spoločnosti, najmä na ochranu dôležitých verejných záujmov, mal by mať prevádzkovateľ možnosť osobné údaje ďalej spracúvať bez ohľadu na zlučiteľnosť účelov. [vychádzajúc z Recitálu č. 51 Nariadenia GDPR] 
 • Spracúvanie fotografií by sa nemalo systematicky považovať za spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, pretože vymedzenie pojmu biometrické údaje sa na ne bude vzťahovať len v prípadoch, keď sa spracúvajú osobitnými technickými prostriedkami, ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu fyzickej osoby. [vychádzajúc z Recitálu č. 51 Nariadenia GDPR] 
 • Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré si zasluhujú vyššiu ochranu, by sa mali spracúvať len na zdravotné účely, ak je to potrebné na dosiahnutie týchto účelov v prospech fyzických osôb a spoločnosti ako celku. [vychádzajúc z Recitálu č. 53 Nariadenia GDPR] 
 • Zásada transparentnosti si vyžaduje, aby všetky informácie určené verejnosti alebo dotknutej osobe boli stručné, ľahko prístupné a ľahko pochopiteľné, formulované jasne a jednoducho, a navyše ak je to vhodné, ľahko zrakovo vnímateľné. Takéto informácie by sa mohli poskytnúť v elektronickej podobe, napríklad pri oslovení verejnosti prostredníctvom webového sídla. [vychádzajúc z Recitálu č. 58 Nariadenia GDPR] 
 • Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Prevádzkovateľ by mal dotknutej osobe poskytnúť všetky ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zaručenie spravodlivého a transparentného spracúvania, pričom sa zohľadnia konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa osobné údaje spracúvajú. Dotknutá osoba by okrem toho mala byť informovaná o existencii profilovania a následkoch takéhoto profilovania. [vychádzajúc z Recitálu č. 60 Nariadenia GDPR]
 • Nie je však potrebné povinnosť poskytovať informácie súvisiace so spracovaním dotknutej osobe, ak takéto informácie už má, ak zaznamenanie alebo poskytnutie osobných údajov je výslovne stanovené zákonom, alebo ak sa poskytnutie informácií dotknutej osobe ukáže ako nemožné alebo by si vyžiadalo vynaloženie neprimeraného úsilia. [vychádzajúc z Recitálu č. 62 Nariadenia GDPR] 
 • Prevádzkovateľ by mal použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a online identifikátormi. [vychádzajúc z Recitálu č. 64 Nariadenia GDPR] 
 • Dotknutá osoba by mala mať právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a „právo na zabudnutie“, ak uchovávanie takýchto údajov porušuje právne predpisy Slovenskej republiky a/alebo právne predpisy Európskej únie vzťahujúce sa na prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať, ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas alebo namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo ak spracúvanie jej osobných údajov nie je v súlade s týmto nariadením z iných dôvodov. Ďalšie uchovávanie osobných údajov by však malo byť zákonné v prípadoch, keď je potrebné na uplatnenie slobody prejavu a práva na informácie, na plnenie zákonnej povinnosti, na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na  účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. [vychádzajúc z Recitálu č. 65 Nariadenia GDPR] 
 • Pravdepodobnosť a závažnosť rizika pre práva a slobody dotknutých osôb by sa mala stanoviť v závislosti od povahy, rozsahu, kontextu a účelov spracúvania. Riziko by sa malo posudzovať na základe objektívneho posúdenia, ktorým sa určí, či spracovateľské operácie obsahujú riziko alebo vysoké riziko. [vychádzajúc z Recitálu č. 76 Nariadenia GDPR]

Naši zodpovední pracovníci pravidelne vykonávajú a prehodnocujú odhad rizík a ich efektívne riadenie vzhľadom na ochranu osobných údajov všetkých užívateľov našej webovéj stránky. V spolupráci s odborníkmi sme na ochranu dôležitých aktív aplikovali široké spektrum bezpečnostných opatrení a prvkov, ktoré neustále prispôsobujeme  najnovším poznatkom a potrebám. Pri ich návrhu sme použili také technické a organizačné opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť dostupnosť, integritu a spoľahlivosť systémov riadenia prostredníctvom najmodernejších informačných technológií a chrániť citlivé obchodné a osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou, zničením, respektíve zachovávať dôvernosť spracovaných údajov a bezodkladne identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia, pričom sa im budeme snažiť v maximálnej dostupnej miere predchádzať.

Článok II.

Definície pojmov

V rámci textu týchto zásad ochrany súkromia a ochrany spracúvania osobných údajov používame viacero odborných termínov. Určite nie je našim cieľom zaťažovať Vás komplikovanou a náročnou terminológiou. Tak z hľadiska Vašej informovanosti ako aj z hľadiska spätnej odkontrolovateľnosti týchto zásad je však vhodné, ak naše zásady budú priamo operovať s termínmi používanými slovenskými a európskymi právnymi predpismi, aby ste si kedykoľvek mohli skontrolovať ako je zadefinovaná ochrana Vášho súkromia a Vašich osobných údajov v týchto zásadách. Preto nižšie uvádzame zoznam definícií najdôležitejších odborných termínov a pojmov, s ktorými pracujeme v týchto zásadách.

 • „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len  „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 • Dotknutou osobou ste v prípade užívania našich webových stránok, elektronických alebo iných služieb práve Vy, pretože sa jedná o Vaše údaje, ktoré za účelom poskytovania a/alebo sprostredkovania dohodnutých služieb od Vás zbierame.
 • „Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad  získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami; 
 • „Obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti; 
 • „Profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;
 • – Za účelom zefektívnenia vyhľadávania vhodných kandidátov na výkon pracovných činností alebo na poskytovanie služieb v rámci pracovnoprávnych, obchodnoprávnych a/alebo občianskoprávnych vzťahov pre našich záujemcov naša spoločnosť využíva v úvodným štádiách výberových procesov metódy profilovania kandidátov. Žiadne konečné rozhodnutie spôsobujúce vznik, zmenu alebo zánik akýchkoľvek právnych povinností dotknutých osôb však nie je založené výlučne na automatizovaných metódach profilovania. 
 • „Informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe; 
 • „Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu; 
 • „Sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa; 
 • „Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.
 • Článok III.

Rozsah a účel spracovávaných osobných údajov

Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré zbeirame a spracovávame, zodpovedá miere, v akej využívate naše služby, respektíve služby našich obchodných partnerov. Pri neprihlásenom, anonymnom užívateľovi prehliadajúcom si naše webové stránky budeme zbierať úplne iný rozsah osobných údajov ako pri užívateľovi našich služieb, s ktorým sa dohodneme, že pre neho vyhľadáme a zabezpečíme vhodný personál, ktorý mu bude poskytovať služby alebo pri užívateľovi, s ktorým bude dojednané, že pre neho budeme vyhľadávať vhodné pracovné príležitosti v IT priemysle.

Nižšie uvádzame základné kategórie užívateľov našich služieb a rozsahy ich osobných údajov, ktoré sú u nich spracovávané.

1. Neregistrovaný užívateľ našich webových stránok

Aj keď nie ste registrovaní užívateľ našich webových stránok, môžeme zhromažďovať určité informácie o Vašej návšteve automaticky, pomocou súborov Cookies (o nich viac nižšie), webových majákov a logov webových serverov. Informácie, ktoré môžeme takto zhromažďovať, zahŕňajú IP adresu, jedinečný identifikátor Vášho zariadenia, prostredníctvom ktorého si prehliadate naše stránky, charakteristiku Vášho prehliadača, charakteristiku Vášho zariadenia, operačný systém, predvoľby jazyka, odkazujúce adresy URL, informácie o úkonoch vykonaných na našich webových stránkach, dátumy a časy Vašich návštev na našich webových stránkach a iné štatistiky ich používania.

„Webový maják“ spravidla predstavuje malý transparentný obrázok, ktorý majiteľom webových stránok pomáha sledovať aktivitu ich návštevníkov. Webové majáky môžu majiteľom webových stránok zaslať informácie v formáte súborov Cookies ako napríklad, či email s webovým majákom bol otvorený alebo nie. Pomocou týchto automatických zhromažďovacích metód môžeme získať dáta o odkazoch a iných obsahových prvkoch našich webových stránok, ktoré užívatelia našich webových stránok otvárajú (tzv. „klikajú na ne“).

Keď návštevníci našich webových stránok prechádzajú jednotlivými sekciami, zhromažďujú sa o nich ukladajú záznamy o ich akciách. Určité dátové prvky, ktoré sú o nich automaticky zhromaždené, ako napríklad informácie o o ich prehliadačoch, sú potom spájané s inými informáciami, ktoré sú o nich získané.

Poskytovatelia aplikácií, nástrojov, widgetov a pluginov tretích strán na našich Webových stránkach, napríklad nástrojov pre zdieľanie na sociálnych sieťach, môžu tiež o Vašej interakciu s týmito funkciami zhromažďovať informácie automatizovanými prostriedkami. Tieto informácie sú zhromažďované priamo poskytovateľovi týchto funkcií a podliehajú zásadám alebo oznámením týkajúcim sa ochrany súkromia týchto poskytovateľov. Podľa platných právnych predpisov nie je naša spoločnosť zodpovedná za to, ako títo poskytovatelia s informáciami nakladajú.

Súbory Cookies

Aby sme zaistili Vašu najlepšiu možnú užívateľskú skúsenosť, stabilitu a rýchlosť našich webových stránok ako aj bezpečnosť Vašich užívateľských účtov a zoptimalizovali naše služby pre Vás, používame na našich webových stránkach súbory Cookies.

Súbory Cookies sú drobnými súbormi uloženými na Vašom prehliadajúcom zariadení (počítač, mobil, tablet, a pod.), ktoré umožňujú fungovanie našich webových stránok. Súbory Cookies umožňujú rozpoznať Vaše zariadenie, zabezpečiť Váš prístup na naše stránky alebo zistiť, keď sa niekto pokúsi pristúpiť do Vášho účtu z iného zariadenia. Súbory Cookies môžu byť použité na rôzne účely. Môžu Vás rozpoznať pri návšteve nášho webu, zapamätať si vaše nastavenia a poskytovať vám prispôsobené prostredie podľa Vašich nastavení. Súbory Cookies tiež zvyšujú bezpečnosť a rýchlosť vášho používania našich stránok.

Súbory Cookies používame na našich webových stránkach a v mobilných aplikáciách. Akýkoľvek prehliadač, na ktorom sa načítajú tieto stránky, stiahne naše súbory Cookies. Súbory Cookies, ktoré používame, možno rozdeliť na trvalé a jednorazové.

Trvalé súbory Cookies nám umožňujú Vás rozpoznať ako existujúceho užívateľa, takže je pre Vás jednoduchšie vrátiť sa na naše webové stránky a využívať služby a funkcie našich webových stránok bez opätovného prihlásenia sa. Keď sa prihlásite, trvalé súbory Cookies zostanú vo Vašom prehliadači a v prípade, že sa opätovne vrátite na náš web, budú znovu načítané.

Jednorazové súbory Cookies sa ukladajú len po dobu trvania individuálnej komunikácie s našimi webovými stránkami ako napr. jedna návšteva nášho webu alebo jedno spustenie prehliadača.

Súbory Cookies nám zároveň pomáhajú zistiť, ako fungujú naše webové stránky v rôznych lokalitách a pochopiť nám, akým spôsobom máme ďalej vylepšovať naše služby a funkcie alebo Váš prístup na na naše stránky z iných webov a z rôznych aplikácií a zariadení.

V prípade, že nechcete, aby sme používali súbory Cookies počas Vašich návštev našich webových stránok, môžete niektoré z nich vypnúť v nastaveniach Vášho prehliadača.

Dovolíme si Vás však upozorniť, že bez súborov Cookies nemusia naše webové stránky a/alebo iné služby fungovať správne. Ak budete naďalej používať naše webové stránky a webové a mobilné aplikácie bez toho, že by ste zmenili nastavenia Vášho prehliadača, budeme predpokladať, že súhlasíte s prijímaním všetkých súborov Cookies z našich webových stránok, respektíve s používaním obdobných technológií za účelmi popísanými v týchto zásadách.

2. Registrovaný užívateľ našich webových stránok

V prípade, že sa rozhodnete využiť širokú škálu našich služieb, ktoré sú rezervované pre registrovaných užívateľov našich webových stránok pri samotnej registrácii budú od Vás zozbierané nasledovné osobné údaje:

 • meno
 • priezvisko
 • telefónne číslo
 • registračná emailová adresa
 • národnosť
 • adresa pobytu v rozsahu – obec / mesto, štát

V rámci užívateľského účtu, ktorý si vytvoríte, na našej webovej stránke môžu byť spracovávané, v prípade Vášho dobrovoľného nahratia / uvedenia aj nasledovné osobné údaje:

 • fotografia
 • informácie o pracovnoprávnych alebo obchodnoprávnych ponukách, ktoré ste si uložili

Osobné údaje uvedené v bodoch 1) a 2) budú zbierané a spracovávané na nasledujúce účely:

 1. na účel vybavenia Vašej požiadavky prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára na webe – ide o dopyt v súvislosti s nami ponúkanými službami (napr. dopyt na vyhľadanie IT špecialistu na realizáciu projektu).
  V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).
 2. na účel zaznamenávania interných činností prevádzkovateľa smerujúcich k získaniu zákazníka
  Uvedený účel zahŕňa interné činnosti prevádzkovateľa spojené so zaznamenávaním priebehu procesu komunikácie, stretnutí, rokovaní a ďalších činností, ktoré musia byť vykonané pred uzatvorením obchodu s potenciálnym zákazníkom na základe jeho dopytu/ objednávky.
  V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).
 3. na účel výberového konania, ktorého sa zúčastňujete ako uchádzač o zamestnanie
  Spracúvanie Vašich osobných údajov ako uchádzača o zamestnanie v tomto prípade zahŕňa činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).
 4. na účel výberového konania, ktorého sa zúčastňujete ako záujemca o spoluprácu formou uzatvorenia obchodnoprávneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a Vami ako fyzickou osobou – podnikateľom (na základe zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, zmluvy o spolupráci alebo inej zmluvy)
  Spracúvanie Vašich osobných údajov (ako uchádzača o spoluprácu s nami) na tento účel zahŕňa činnosti súvisiace s výberom obchodného partnera na základe jeho účasti vo výberovom konaní. Ide o činnosti, ktoré predchádzajú uzatvoreniu obchodného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou – dodávateľom služieb pre prevádzkovateľa (napr. komunikácia, informovanie o tom, či uchádzač uspel resp. neuspel). Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 5. na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov s dodávateľmi (t.j. na účel dodania produktov a/alebo služieb dodávateľom a zaplatenia ceny/ odplaty za dodanie produktov a/alebo služieb), vrátane evidencie dodávateľov a existujúcich zmluvných vzťahov s nimi (evidencia zmlúv, objednávok, akceptačných protokolov a faktúr týkajúcich sa dodávateľov produktov a služieb) a evidencie počtu hodín práce vykonanej dodávateľom pre prevádzkovateľa
  Tento účel zahŕňa činnosti spojené s plnením našich záväzkov zo zmluvy, ktorú sme s Vami ako našim dodávateľom uzatvorili ako aj administratívne úkony spojené so sledovaním plnenia Vašich záväzkov z uzatvoreného obchodného vzťahu, napr. sledovanie dohodnutých termínov, počtu odpracovaných hodín, spôsobov dodania produktu/ služby. Zároveň, v súvislosti s uzatvorením zmluvy na dodávku služieb a/ alebo produktov (zmluva o dielo, mandátna zmluva, zmluva o spolupráci alebo iná zmluva) si vedieme evidenciu existujúcich zmlúv a času Vami odpracovaného pre prevádzkovateľa. Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (dodávateľ).
  Na tento účel budeme v evidencii dodávateľov a existujúcich zmluvných vzťahov s nimi spracúvať aj bežné osobné údaje osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa (právnickej osoby) ako aj bežné údaje zamestnancov dodávateľa, a to na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť efektívne plnenie zmlúv.
 6. na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov so zákazníkmi (t.j. na účel poskytnutia našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej so zákazníkom/ objednávateľom našich služieb), vrátane evidencie existujúcich zmluvných vzťahov so zákazníkmi (evidencia zmlúv so zákazníkmi)
  Tento účel zahŕňa činnosti spojené s plnením záväzkov prevádzkovateľa zo zmluvy, ktorú sme s Vami ako našim zákazníkom uzatvorili ako aj administratívne úkony spojené s uzatvorenou zmluvou, napr. sledovanie dohodnutých termínov. Zároveň, v súvislosti s uzatvorením zmluvy na dodávku našich služieb si vedieme evidenciu existujúcich zmlúv so zákazníkmi. V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník).
  V rámci tohto účelu budeme spracúvať aj bežné osobné údaje osoby oprávnenej konať v mene zákazníka (ak je právnickou osobou) ako aj bežné (kontaktné) údaje zamestnancov zákazníka uvedené v zmluve so zákazníkom, a to na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť efektívne plnenie zmlúv.
 7. na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach
  V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môže prevádzkovateľ poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie.
 8. na účel riadneho označenia sporovej strany v súdnom spore a dlžníka v návrhu na exekúciu
  Ak spracúvame Vaše osobné údaje na tieto účely, robíme tak z dôvodu, že je našou zákonnou povinnosťou riadne identifikovať a označiť osobu dlžníka v návrhu na exekúciu (najmä Občiansky zákonník, Exekučný poriadok), ako aj osobu žalobcu či žalovaného v súdnom konaní (najmä Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok).
 9. na účel právneho zastupovania (mimo konaní)
  V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, ide o využívanie právnych služieb advokátov napr. formou pripomienkovania zmlúv a ich dodatkov (vrátane príloh) uzatváraných s dotknutými osobami alebo participácie na stretnutiach a inej komunikácii s dotknutými osobami. V rámci tohto účelu poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a GDPR.
  Vaše osobné údaje v tomto prípade poskytujeme advokátovi na základe nášho oprávneného záujmu: zabrániť vzniku škôd využitím odborných právnych služieb a platne uzatvoriť zmluvné vzťahy dodržaním zákonom stanovených náležitostí uzatváraných zmlúv.
 10. na účel obchodnej komunikácie (v rámci dodávateľsko- odberateľských vzťahov), vrátane evidencie e-mailovej obchodnej komunikácie
  Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom je záujem prevádzkovateľa na uskutočňovaní komunikácie s obchodnými partnermi (so zákazníkmi a dodávateľmi) pri vykonávaní obchodných činností.
 11. na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti
  Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT technológiách a systémoch prevádzkovateľa.
 12. Na účely priamého marketingu

V prípade, ak ste našim zákazníkom a získali sme Vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, budeme Vám zasielať e-mailové správy s ponukou našich nových produktov a služieb obdobného charakteru, ako ste si u nás objednali/ zakúpili. Vaše osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa informovať našich zákazníkov o novinkách v oblasti nami poskytovaných produktov a služieb.
Ako dotknutá osoba máte v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje linku na zrušenie odberu. V prípade, že si neželáte ďalej dostávať informácie o našich novinkách a ponukách, máte možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku. V prípade, že zrušíte odber, nebudeme Vám už zasielať informácie o našich novinkách a ponukách.

 1. na účel zasielania ďakovných listov/ e-mailov
  Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v prípade, ak ste našim obchodným partnerom alebo ste s nami už v minulosti spolupracovali a chceli by sme Vám vyjadriť našu spokojnosť a poďakovať za spoluprácu. Vaše osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa: prezentácia úspechov dosiahnutých vzájomnou spoluprácou s cieľom udržať aktívny kontakt s obchodným partnerom.
 2. na účel evidencie odborných profilov odborníkov a ich kontaktovania v súvislosti s ponukou účasti na novom projekte (vrátane evidencie kontaktovania)
  V prípade, ak sme na tento účel získali Vaše osobné údaje priamo od Vás (na základe Vami zaslaného životopisu alebo inak) alebo na internetovej stránke LinkedIn alebo Profesia, budeme ich spracúvať na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa: osloviť a získať pre spoluprácu pri realizácii projektu/ úlohy realizovanej pre tretiu osobu vhodného odborníka pre danú oblasť.
  Na tomto právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje len po dobu nevyhnutne potrebnú na to, aby sme Vás skontaktovali v súvislosti s konkrétnou ponukou účasti na projekte alebo s ponukou možnosti udeliť nám súhlas na to, aby sme Váš odborný profil evidovali v našom informačnom systéme; najdlhšie však na dobu 3 mesiacov. V prípade, že nám súhlas neudelíte alebo budete namietať proti spracúvaniu na účel Vášho evidovania ako odborníka na možnú spoluprácu, prestaneme spracúvať na tento účel Vaše osobné údaje a vyradíme Vás z evidencie odborníkov.
  Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu Vami poskytnutých alebo zverejnených osobných údajov (najmä identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o vzdelaní, kvalifikácii, jazykových znalostiach, odborných skúsenostiach, pracovnom zaradení).
 3. na účel platného uzatvorenia a zabezpečenia plnenia zmluvných vzťahov.
  Na tento účel spracúvame osobné údaje uvedené v zmluvách uzatváraných v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov resp. v návrhoch týchto zmlúv. Ide o osobné údaje fyzických osôb – zákazníkov alebo dodávateľov ako aj osobné údaje osôb oprávnených konať v mene zmluvného partnera (dodávateľa, zákazníka) a údaje zamestnancov zmluvných partnerov.
  Tento účel zahŕňa aj zákonnú požiadavku na riadnu identifikáciu zmluvnej strany (fyzickej osoby – zákazníka alebo dodávateľa), kedy osobné údaje spracúvame na základe zákona (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).
  Zároveň máme oprávnený záujem spracúvať bežné osobné údaje osoby oprávnenej konať v mene zmluvného partnera (dodávateľa, zákazníka) ako aj kontaktné osobné údaje zamestnanca zmluvného partnera, ktoré sú uvedené v zmluvách, ktoré v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov uzatvárame (resp. v návrhoch týchto zmlúv). Údaje týchto dotknutých osôb spracúvame na tento účel na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.
 4. na účel poskytnutia benefitov pre dodávateľov resp. osoby oprávnené konať v mene dodávateľov
  Tento účel zahŕňa činnosti spojené s poskytovaním rôznych benefitov pre zmluvných partnerov – dodávateľov (fyzické osoby podnikateľov) alebo pre osoby oprávnené konať v mene dodávateľa (právnickej osoby) napr. predplatné časopisov, voucher cinemax, poukážka do ProCare. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa. Týmto oprávneným záujmom prevádzkovateľa je záujem poskytnutím výhod motivovať dotknuté osoby k ďalšej spolupráci s prevádzkovateľom.
 5. na účely správy registratúry
  Uvedený účel zahŕňa činnosti súvisiace s plnením registratúrnych povinností prevádzkovateľa, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok. Vaše osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
 6. na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne
  Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
 7. na účel vybavovania práv dotknutých osôb
  Vaše osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.
 8. na účel vedenia agendy personalistiky, mzdovej agendy a daňovej agendy (vrátane odvodov a preddavkov na daň z príjmu)
  V rámci tohto účelu spracúvame osobné údaje zamestnancov ako aj manželov/manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí zamestnancov, blízkych osôb zamestnancov a bývalých zamestnancov prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov sa v rámci tohto účelu uskutočňuje na právnom základe:
  a) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (t.j. na plnenie pracovnej zmluvy resp. dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru), alebo
  b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ide najmä o povinnosti v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
 9. na účel vedenia agendy spoločnosti, zápis a oznámenie zmien do obchodného registra
  Na tento účel spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje, ak tak určuje zákon. Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obchodný zákonník).
 10. na účel prístupu a disponovania s elektronickou schránkou
  Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje, ak ste osobou nami oprávnenou na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou prevádzkovateľa. Pri udelení oprávnenia na prístup a disponovanie, Vaše osobné údaje poskytneme v rozsahu požadovanom zákonom správcovi modulu elektronických schránok v súlade so zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
 11. na marketingové účely
  Na základe Vášho súhlasu Vám budeme zasielať e-mailové správy s prezentáciou nových projektov a newslettere. Vaše osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe: súhlas dotknutej osoby. Súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vám žiaľ nemôžeme poskytovať ponuky našich tovarov a služieb a informovať Vás o novinkách.
  Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním. Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje linku na odstránenie odberu. V prípade, že si neželáte ďalej dostávať informácie o našich novinkách a ponukách, máte možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku.
 12. na účel evidencie odborných profilov odborníkov a ich kontaktovania v súvislosti s ponukou účasti na novom projekte (vrátane evidencie kontaktovania a poskytnutia odborného profilu zákazníkom)
  V prípade, ak nám udelíte svoj súhlas, budeme na tento účel spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v životopise ako aj vyplnením formuláru na našej webovej stránke, vrátane fotografie. Váš súhlas zahŕňa aj poskytnutie Vašich osobných údajov našim zákazníkom, ktorí majú záujem o realizáciu projektu a hľadajú odborníka v príslušnej oblasti, na ktorú máte kvalifikáciu, alebo na ktorú sa špecializujete.
  Súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vás žiaľ nemôžeme kontaktovať s ponukou v prípadoch, keď hľadáme vhodného odborníka na spoluprácu pri realizácii projektu/ úlohy pre tretiu osobu ani poskytnúť Vaše údaje zákazníkovi.
  Evidencia má slúžiť na vyhľadanie a oslovenie vhodného odborníka pre danú oblasť (kandidáta na spoluprácu) pri realizácii projektu pre tretiu osobu. Evidenciou kontaktovania sa má zamedziť opakovanému kontaktovaniu odborníka v súvislosti s tým istým projektom.
  Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.
 13. na účel zverejnenia odborného profilu dotknutej osoby, vrátane fotografie na webovej stránke prevádzkovateľa ako aj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn (na ktorých si prevádzkovateľ vytvoril profil).
  V rámci tohto účelu spracúvame osobné údaje dotknutých osôb – dodávateľov (fyzických osôb) resp. osôb oprávnených konať v mene dodávateľa (právnickej osoby), pokiaľ nám k tomu dotknutá osoba udelí svoj súhlas. Súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia nezverejnime Váš odborný profil.
  Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.
 14. na účel používania profilu s fotografiou v pracovných e-mailoch, ktoré zasielajú dotknuté osoby z domény prevádzkovateľa (v rámci vykonávania činností pre prevádzkovateľa)
  V rámci tohto účelu spracúvame osobné údaje dotknutých osôb – dodávateľov (fyzických osôb) resp. osôb oprávnených konať v mene dodávateľa (právnickej osoby), pokiaľ nám k tomu dotknutá osoba udelí svoj súhlas. Súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia nebude súčasťou pracovného mailu Váš profil s fotografiou.
  Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.
 15. na účel evidencie jázd na súkromných vozidlách dotknutých osôb (dodávateľov resp. osôb oprávnených konať v mene dodávateľa – právnickej osoby) absolvovaných pri vykonávaní činností pre prevádzkovateľa
  V tomto prípade prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu podľa knihy jázd, pričom právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa: preukazovanie a obhajovanie práv a záujmov prevádzkovateľa v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov dotknutých osôb súvisiacich s použitím súkromného vozidla (napr. uplatňovanie náhrady škody spôsobenej na vozidle).
 16. na účel evidencie jázd dotknutých osôb (dodávateľov resp. osôb oprávnených konať v mene dodávateľa – právnickej osoby) absolvovaných na služobných autách prevádzkovateľa pri vykonávaní činností pre prevádzkovateľa
  V tomto prípade prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu podľa knihy jázd, pričom právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je oprávnený záujem: ochrana majetku prevádzkovateľa, uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie nárokov prevádzkovateľa v súvislosti s prípadnou škodou spôsobenou na vozidle a kontrola výdavkov vynaložených na spotrebované pohonné látky.
 17. na účel manažmentu prístupov a kľúčového režimu
  Tento účel zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou prístupových kódov a hesiel do jednotlivých informačných systémov a databáz prevádzkovateľa ako aj evidenciou prístupov do priestorov prevádzkovateľa. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje, pretože ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu do systémov, databáz a vybraných priestorov prevádzkovateľa. Dotknutými osobami sú zamestnanci ale aj iné fyzické osoby, ktoré pracujú v priestoroch prevádzkovateľa resp. v informačných systémoch prevádzkovateľa.

3. Užívateľ našich služieb spočívajúcich vo vyhľadávaní vhodných pracovnoprávnych a/alebo obchodnoprávnych príležitostí

Jednou zo skupín užívateľov, ktorá bude mať nepochybne najväčší prínos z využívania našich webových stránok a/alebo ostatných služieb, sú nepochybne užívatelia, ktorí navštívia naše webové stránky a/alebo nadviažu spoluprácu s našou spoločnosťou alebo s našimi obchodnými partnermi za účelom vyhľadania nových pracovnoprávnych príležitostí (príležitosti na uzatváranie pracovných pomerov na základe pracovných zmlúv, príležitosti na uzatváranie pracovnoprávnych vzťahov zakladaných dohodami o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru) a občianskoprávnych alebo obchodnoprávnych príležitostí na poskytovanie služieb (príležitosti na uzatváranie obchodných zmlúv v postavení SZČO / živnostníka, respektíve vlastníka obdobného oprávnenia v iných členských štátoch Európskej únie s koncovým objednávateľom Vami poskytovaných služieb).

Na to, aby sme Vám dokázali poskytnúť priamo alebo prostredníctvom našich obchodných partnerov služby ako:

 1. Sprostredkovanie príležitostí na výkon pracovných činností v rámci pracovného, iného pracovnoprávneho alebo obchodnoprávneho vzťahu zodpovedajúcich Vašim požiadavkám, zručnostiam, vedomostiam, pracovným skúsenostiam a iným kvalifikačným predpokladom.
 2. Prezentovanie a propagovanie Vašej osoby, Vášho profilu a informácii o Vás u záujemcov alebo objednávateľov Vašich pracovných činností alebo služieb (ktorí budú mať zároveň postavenie príjemcov Vašich vybraných spracovaných osobných údajov) s cieľom sprostredkovania tých najvhodnejších pracovnoprávnych a obchodnoprávnych / občianskoprávnych príležitostí pre Vás.
 3. Vaše priebežné kontaktovanie za účelom Vášho informovania o aktuálnych ponukách zodpovedajúcich Vašim požiadavkám a kvalifikačným predpokladom.
 4. Preverenie Vašich jazykových znalostí.
 5. Navrhnutie, zoštylizovanie a vyhotovenie profesionálneho životopisu záujemcu s fotodokumentáciou za účelom Vašej prezentácie a propagácie u záujemcov alebo objednávateľov Vašich pracovných činností alebo služieb (ktorí budú mať zároveň postavenie príjemcov Vašich vybraných spracovaných osobných údajov).
 6. Príprava, spracovanie a kontrola dokumentov potrebných k založeniu pracovného, obdobného pracovnoprávneho alebo obchodnoprávneho vzťahu medzi Vami a záujemcov alebo objednávateľov Vašich pracovných činností alebo služieb (ktorí budú mať zároveň postavenie príjemcov Vašich vybraných spracovaných osobných údajov), ako aj všetkých ostatných dokumentov potrebných k Vášmu vycestovaniu za účelom poskytovania dohodnutých plnení tretím osobám.
 7. Zabezpečovanie ubytovania v čase, keď budete poskytovať dojednané pracovné činnosti alebo služby sprostredkovaným koncovým užívateľom, respektíve objednávateľom Vašich pracovných činností alebo služieb  (ktorí budú mať zároveň postavenie príjemcov Vašich vybraných spracovaných osobných údajov), v prípadoch, na ktorých sa s nami alebo s našimi obchodnými partnermi dohodnete.
 8. Zabezpečenie alebo organizovanie prepravy v prípadoch, na ktorých sa s nami alebo s našimi obchodnými partnermi dohodnete.
 9. Sprostredkovanie cestovného /alebo úrazového poistenia, ak to takéto bude potrebné.
 10. Poskytovanie asistenčných služieb pri komunikácii medzi Vami a záujemcami alebo objednávateľmi Vašich pracovných činností alebo služieb (ktorí budú mať zároveň postavenie príjemcov Vašich vybraných spracovaných osobných údajov) a/alebo ich ďalšími klientmi (taktiež príjemcami Vašich vybraných spracovaných osobných údajov) a prispievanie k vyriešeniu a/alebo urovnaniu akýchkoľvek sporov.
 11. Poskytovanie osobného poradenstva a konzultácií na pracovisku našej spoločnosti a/alebo na pracoviskách vybraných obchodných partnerov našej spoločnosti alebo prostredníctvom help – line linky.
 12. poskytovanie asistencie pri predčasnom ukončovaní Vášho pôsobenia u o záujemcov alebo objednávateľov Vašich pracovných činností alebo služieb (t.j. príjemcom Vašich vybraných spracovaných osobných údajov) a zabezpečenie náhrady za Vás za účelom zabezpečenia Vašej plynulej a rýchlej výmeny,
 13. Bezodkladné vyhľadanie náhradnej príležitosti na výkon pracovných činností / poskytovanie služieb pre Vás v prípade predčasného ukončenia predchádzajúcej príležitosti sprostredkovanej našou spoločnosťou alebo našimi obchodnými partnermi.
 14. Bezplatné poskytovanie nezáväzného právneho poradenstva a poradenstva z oblasti mzdovej agendy v záležitostiach týkajúcich sa sprostredkovaných príležitostí pre Vás.
 15. Pravidelný výkon kontroly záujemcov alebo objednávateľov Vašich pracovných činností alebo služieb (ktorí budú mať zároveň postavenie príjemcov Vašich vybraných spracovaných osobných údajov) za účelom preverenia dodržiavania pracovných podmienok, respektíve podmienok poskytovania služieb záujemcom, ako aj ďalších dohodnutých podmienok pôsobenia záujemcu u objednávateľov práce.
 16. Pravidelné vedenie obchodných jednaní so záujemcami alebo objednávateľmi Vašich pracovných činností alebo služieb (ktorí môžu byť príjemcami Vašich vybraných spracovaných osobných údajov) za účelom vyjednania čo najvýhodnejších pracovných a mzdových podmienok, respektíve podmienok odmeňovania záujemcu a ďalších benefitov pre Vás.
 17. Sprístupnenie pravidelne dopĺňaného a aktualizovaného zoznamu vhodných pracovných a/alebo obchodných ponúk pre Vás.
 18. Poskytovanie prehľadov o aktuálnom vývoji na pracovných trhoch vo vybraných členských štátoch EU za účelom Vášho oboznámenia sa s Vašimi možnosťami pri uplatňovaní sa na týchto pracovných trhoch,
 19. zaobstaranie úradných a/alebo neúradných prekladov vybraných dokumentov potrebných k výkonu dohodnutých plnení pre záujemcov alebo objednávateľov Vašich pracovných činností alebo služieb (ktorí budú mať zároveň postavenie príjemcov Vašich vybraných spracovaných osobných údajov).
 20. Vaše zastupovanie v komunikácii s vybranými úradmi, inštitúciami alebo inými tretími osobami v prípadoch, kedy sa na tom s nami alebo s našimi obchodnými partnermi dohodnete.
 21. Archivácia a prehľadné spracovanie informácií a dokumentov, ktoré nám poskytnete s možnosťou vyhotovovať si z nich odpisy a výpisy, dať si preposielať kópie alebo sa dohodnúť na prenose Vaši osobných údajov v zmysle Článku 20 Nariadenia č. 2016/679/ES.
 22. Vaše pravidelné informovanie o nových benefitoch poskytovaných našou spoločnosťou alebo našimi obchodnými partnermi.
 23. Akékoľvek iné osobitné služby, na poskytovaní ktorých pre Vás sa dohodnete s našou spoločnosťou alebo s našimi obchodnými partnermi.

potrebujeme od Vás množstvo Vašich osobných údajov. Konkurenčné prostredie medzi záujemcami o nové pracovné ponuky, respektíve záujemcami – živnostníkmi hľadajúcmi nových klientov, je natoľko rozvinuté a dynamické, že mnohokrát rozhodujú o výbere vhodného uchádzača aj tie najmenšie detaily o jeho osobných a fyzických vlastnostiach, kvalifikačných predpokladoch, predchádzajúcich pracovných skúsenostiach, vzdelaní, jazykovej vybavenosti a vo vybraných situáciách aj o jeho vhodnosti z hľadiska jeho zdravotného stavu.

Spolu s našimi obchodnými partnermi máme mimoriadny záujem vyhľadávať pre Vás a ponúkať Vám iba tie najlepšie a najvhodnejšie pracovnoprávne a/alebo obchodnoprávne ponuky, ktoré budú čo najlepšie zodpovedať Vašim požiadavkám a kvalifikačným predpokladom. Zároveň ale máme rovnako veľký záujem a zodpovednosť zabezpečovať pre našich klientov ten najlepší a najvhodnejší pracovný personál na výkon pracovných činností alebo poskytovanie služieb, a to tak, aby sme dodaním nevhodného, nespôsobilého alebo inak nepripraveného personálu neohrozili zdravie, bezpečnosť, majetok alebo akékoľvek iné hodnoty a práva klientov, ktorým sprostredkujeme a odporučíme, aby využili práve Vami ponúkané pracovné činnosti alebo služby, budú od Vás zbierané Vaše osobné údaje v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek našich klientov zaujímajúcich sa typy pracovných činností / služieb, ktoré ponúkate, najviac však v nasledovnom rozsahu:      

 • fotografia tváre
 • Vaše vyjadrenia a názory k výkonu rôznych druhov pracovných činností, o ktoré prejavíte záujem
 • Vaše vyjadrenia a názory k Vašim predchádzajúcim pracovným skúsenostiam
 • Vaše popisy, vyjadrenia a názory slúžiace k Vašej vlastnej charakteristike
 • národnosť
 • štátna príslušnosť/ti
 • pohlavie
 • akademické tituly, hodnosti
 • dátum narodenia
 • miesto narodenia (ulica, mesto, PSČ)
 • meno
 • priezvisko
 • vek
 • výška
 • hmotnosť
 • rodinný stav
 • počet detí (počet školopovinných detí, počet detí s vyživovacou povinnosťou)
 • vybrané informácie o Vašom zdravotnom stave – alergie, chronické choroby, užívané lieky
 • informácie o fajčiarskych návykoch
 • informácie o vodičských oprávneniach, ktorými disponujete
 • informácie o súčasnom a predchádzajúcich zamestnaniach (súčasní a predchádzajúci zamestnávatelia, názvy a popisy pracovných pozícií, formy pracovnoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov, miesto výkonu práce, doba trvania pracovnoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov,informácie o aktívnych a predchádzajúcich živnostenských a obdobných oprávneniach
 • informácie o registrácii a evidovaní na úrade práce / obdobných inštitúciách (vrátane informácie, že dotknutá osoba nie je registrovaná)
 • informácie materskej / rodičovskej dovolenke
 • informácie o Vašej spôsobilosti na vstup do pracovnoprávnych vzťahov podporovaných v rámci aktívnych opatrení trhu práce (zdravotné postihnutia, 1. zamestnanie, vek do 29 rokov, práca v materstve a pod.)
 • adresa Vášho trvalého bydliska / pobytu
 • adresa Vášho prechodného bydliska / pobytu
 • korešpondenčná adresa
 • telefónne číslo/a
 • emailová adresa/y
 • Facebook účet / kontakt
 • Linked-in účet / kontakt
 • Vaša pripravenosť na výkon práce / začať s pokytovaním služieb
 • Vami vyhľadávané formy zamestnania / výkonu pracovných alebo iných ekonomických činností
 • Záznamy o Vašich návštevách našich pracovísk alebo pracovísk našich obchodnýcm partnerov
 • Záznamy o Vašich návštevách našich webových stránok
 • Informácie o Vašom vzdelaní (dosiahnuté stupne vzdelania, študijné odbory / programy, doba trvania štúdia, vzdelávacia inštitúcia, doklady o dosiahnutých stupňoch vzdelania)
 • Informácie o Vašich jazykových znalostiach (ovládané jazyky, absolvované jazykové skúšky, certifikáty)
 • Informácie o Vašich vlastnostiach, zručnostiach a iných povahových črtách poskytnuté prostredníctvom vlastnej charakteristiky alebo charakteristiky realizovanej tretími osobami
 • Informácie o Vašich zmluvných vzťahoch s našou spoločnosťou a/alebo s našimi obchodnými partnermi
 • Stručné záznamy o našej komunikácii s Vami (osobne, telefonicky, SMS – správami, elektronicky)
 • informácie o záznamoch disciplinárnych opatrení vykonaných voči dotknutej osobe
 • Informácie o Vašich blízkych / kontaktných osobách v rozsahu meno, priezvisko, tel. č., emailová adresa, rodinný stav – naša spoločnosť bude oprávnená vyzvať Vás, aby ste preukázali súhlas takejto kontaktnej osoby s poskytovaním jej osobných údajov,
 • akékoľvek iné informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom odoslania alebo sprístupnenia Vašich životopisov, motivačných listov, žiadostí, prihlášok, osobných dokladov, dokladov o dosiahnutom vzdelaní a certifikátov a potvrdení preukazujúcich Vašu kvalifikáciu alebo predchádzajúce pracovné skúsenosti.

Vaše vyššie uvedené osobné údaje budú za účelmi uvedenými vyššie zbierané nasledovnými spôsobmi:

 • prostredníctvom dotazníkov, ktoré Vám budú odovzdané pri návšteve pobočky našej spoločnosti alebo odoslané elektronicky, prípadne poštou,
 • prostredníctvom informácii, ktoré uvediete pri registrácii a ďalšom využívaní Vášho užívateľského účtu zriadeného na našich webových stránkach,
 • prostredníctvom zápisov/zápisníc vedených na základe uskutočnených osobných pohovorov, ktoré s Vami vykonali poverení pracovníci našej spoločnosti alebo našich obchodných partnerov,
 • prostredníctvom informácií, ktoré nám poskytnete telefonicky, respektíve prostredníctvom SMS správ,
 • prostredníctvom informácií, ktoré nám poskytnete elektronicky, a to najmä, ale nie výlučne emailom, prostredníctvom online dotazníka/ov, chatu/ov, nástrojov elektronické konferenčné hovory a/alebo video-hovory (Skype a pod.),
 • prostredníctvom interakcií s našou spoločnosťou, respektíve s našimi obchodnými partnermi a našimi zamestnancami, respektíve zamestnancami našich obchodných partnerov cez nástroje sociálnych sietí (Facebook, Linked-in, a pod.),
 • prostredníctvom interakcií s našou spoločnosťou alebo našimi obchodnými partnermi a našimi zamestnancami, respektíve zamestnancami našich obchodných partnerov na náborových podujatiach a akciách organizovaných našou spoločnosťou, respektíve obchodnými partnermi našej spoločnosti,
 • spracovaním Vašich dokumentov, ktoré nám poskytnete, a to najmä, ale nie výlučne životopisov, motivačných listov, žiadostí, prihlášok, osobných dokladov, dokladov o dosiahnutom vzdelaní a certifikátov a potvrdení preukazujúcich Vašu kvalifikáciu alebo predchádzajúce pracovné skúsenosti.

Článok IV.

 1. Doba spracovávaných osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Osobné údaje na registratúrne účely uchovávame po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom (t.j. po dobu, počas ktorej pôvodca registratúry potrebuje registratúrny záznam na svoju činnosť) – v súlade s vypracovaným Registratúrnym plánom. Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame po dobu 5 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poštová zásielka odoslaná/ prijatá).

V súlade so zákonom o účtovníctve (§ 35) uchovávame osobné údaje v účtovných záznamoch po dobu 10 rokov (nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

Vaše osobné údaje získané v rámci predzmluvných vzťahov (napr. prostredníctvom kontaktného formulára na webe) budeme uchovávať po dobu jedného roka.

Vaše osobné údaje spracúvané na účel výberového konania, ktorého sa zúčastňujete ako uchádzač o zamestnanie alebo záujemca o partnerskú spoluprácu, budeme uchovávať po dobu do ukončenia výberového konania.

Osobné údaje spracúvané na právnom základe nevyhnutnosti spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, budeme uchovávať po dobu do vysporiadania vzájomných práv a záväzkov z nich, minimálne však po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu. Rovnakú dobu uchovávame aj osobné údaje spracúvané na účel platného uzatvorenia a zabezpečenia plnenia zmluvných vzťahov, ktoré sú uvedené v zmluvách resp. ich návrhoch.

Vaše osobné údaje spracúvané na účely vybavenia práv dotknutých osôb budeme uchovávať po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

Osobné údaje spracúvané na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, budeme uchovávať po dobu plynutia zákonných premlčacích a prekluzívnych lehôt, alebo do vysporiadania právneho nároku vymáhaného v príslušnom súdnom, mimosúdnom alebo exekučnom konaní.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na účel právneho zastúpenia (mimo konaní), uchovávame tieto údaje po dobu 5 rokov (od konca kalendárneho roka, v ktorom bola uskutočnená služba právneho zastúpenia), v odôvodnených prípadoch aj dlhšie po dobu, kým je to nevyhnutné na zabezpečenie a ochranu našich oprávnených záujmov a právnych nárokov.

Osobné údaje spracúvané na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti sú uchovávané 5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný.

Osobné údaje spracúvané na účel obchodnej komunikácie v rámci dodávateľsko- odberateľských vzťahov prevádzkovateľa sú uchovávané po dobu 10 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bol skončený zmluvný vzťah s obchodným partnerom).

Osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu a zaslania ďakovných listov, budeme uchovávať po dobu 5 rokov od začatia spracúvania na tento účel (resp. do namietania proti spracúvaniu na tento účel). Osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu na účely marketingu budeme uchovávať po dobu 5 rokov, resp. do odvolania súhlasu.

Osobné údaje spracúvané na účely evidencie Vášho odborného profilu budeme uchovávať po dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu (resp. do jeho odvolania). V prípade, ak spracúvame na tento účel Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, robíme tak len po dobu nevyhnutne potrebnú na to, aby sme Vás skontaktovali v súvislosti s konkrétnou pracovnou ponukou alebo s možnosťou udeliť nám súhlas na ďalšie spracúvanie na tento účel, najdlhšie na dobu 3 mesiacov. V prípade, že nám súhlas neudelíte, odvoláte ho alebo budete namietať, aby sme evidovali Váš odborný profil na možnú spoluprácu, prestaneme spracúvať na tento účel Vaše osobné údaje a vyradíme Vás z evidencie odborníkov.

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby budeme uchovávať po dobu uvedenú v súhlase, resp. po dobu uvedenú v tejto informácii (ak nie je v súhlase uvedená).

Osobné údaje spracúvané na účel evidencie jázd na súkromných vozidlách dotknutých osôb (dodávateľov resp. osôb oprávnených konať v mene dodávateľa – právnickej osoby) ako aj na účely evidencie jázd na služobných vozidlách prevádzkovateľa, sú uchovávané po dobu 5 rokov od ukončenia obchodného vzťahu prevádzkovateľa s dotknutou osobou, resp. od ukončenia obchodného vzťahu s dodávateľom – právnickou osobou, ktorej konateľom je dotknutá osoba a v odôvodnených prípadoch po dobu nevyhnutnú na obhájenie práv a záujmov prevádzkovateľa, ak v tejto súvislosti došlo k uplatneniu právnych nárokov napr. uplatňovanie nároku na náhradu škody spôsobnej na vozidle.

Doba uchovávania osobných údajov zamestnancov je bližšie špecifikovaná v osobitnom dokumente (informácii) určenom pre zamestnancov. Osobné údaje iných dotknutých osôb (manželov/manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí zamestnancov, blízkych osôb zamestnancov), ktoré spracúvame z dôvodu plnenia našich zákonných povinností, uchovávame po dobu stanovenú v zmysle platných právnych predpisov (10 rokov).

Osobné údaje na účely poskytnutia benefitov pre dodávateľov resp. osoby oprávnené konať v mene dodávateľov uchovávame po dobu trvania obchodno-právneho vzťahu s príslušným dodávateľom.

Osobné údaje, spracúvané na účel agendy spoločnosti, zápis zmien do obchodného registra (obsiahnuté napr. v spoločenskej zmluve, zápisniciach z valného zhromaždenia, zmluvách o prevode obchodného podielu ako aj v ďalších právnych dokumentoch týkajúcich sa korporátnej agendy spoločnosti), uchovávame počas doby trvania právnej subjektivity prevádzkovateľa (aj v prípade zrušenia spoločnosti s právnym nástupcom).

Osobné údaje na účely prístupu a disponovania s elektronickou schránkou uchovávame počas trvania oprávnenia udeleného dotknutej osobe.

Článok V.

Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov príjemcom a tretím osobám

Podmienky a rozsah poskytovania Vašich osobných údajov sú plne závislé na rozsahu našich služieb, ktoré sa rozhodnete využívať.

1. Neregistrovaný užívateľ našich webových stránok

V prípade, že si iba ako neregistrovaný užívateľ prehliadate naše webové stránky, anonymizované údaje uvedené v Článku III. bod 1. nie sú zdieľané s nijakými inými príjemcami a/alebo tretími osobami a sú výlučne určené na zlepšovanie funkčnosti našich webových stránok, rozširovanie a vylepšovanie ich funkcií a pridávanie obsahu, o ktorí naši užívatelia prejavili záujem.

2. Registrovaný užívateľ našich webových stránok

Ak sa našich webových stránkach zaregistrujete bez toho, aby ste preukázateľným spôsobom prejavili záujem o ktorúkoľvek z našich služieb, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté našim obchodným partnerom, za účelom oslovenia s ponukou našich služieb, respektíve služieb našich obchodných partnerov.

3. Užívateľ našich služieb spočívajúcich vo vyhľadávaní vhodných pracovnoprávnych a/alebo obchodnoprávnych príležitostí

Za predpokladu, že s našou spoločnosťou a/alebo s našimi obchodnými partnermi uzatvoríte dohodu alebo zmluvu, predmetom ktorej bude vyhľadávanie pracovnoprávnych, obchodnoprávnych alebo občianskoprávnych príležitostí na výkon pracovných činností alebo na poskytovanie služieb, prípadne iným nespochybniteľným úkonom potvrdíte z Vašej strany záujem o to, aby naša spoločnosť a/alebo jej obchodní partneri začali s vyhľadávaním vyššie uvedených príležitostí pre Vás, budú Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebnom rozsahu odoslané príjemcom, ktorí sa na základe Vami uvedených požiadaviek (napr. štát sídla záujemcu, bližšie špecifikovaný/é región/y, vyžadované jazykové znalosti, povaha vykonávaných pracovných činností, a pod.)  budú profilovať ako vhodní záujemcovia o Vaše pracovné činnosti alebo služby. V prípade záujmu z Vašej strany a zo strany naim oslovených záujemcov môžu byť predmetným záujemcom odoslané Vaše ďalšie osobné údaje uvedené v Článku III. bod 3. týchto Zásad ochrany súkromia a zásady spracúvania osobných údajov.

Článok VI.

Práva dotknutých osôb

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom, ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípade, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné – na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade, ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,Hraničná12,82007Bratislava,tel.:+421/232313214, www.dataprotection.gov.sk.

Článok VII.

Znenie súhlasu dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov:

Dotknutá osoba týmto v zmysle Článku 4. bod 11. a Článku 6., bod 1. písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“), ako aj v zmysle § 5 písmeno a) a § 13 ods. 1. písmeno a) Zákona slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon č. 18/2018 Z. z.“) a v zmysle § 4 ods. 3. písmeno d) a § 11 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon č. 122/2013 Z. z.“) vyhlasuje, že udeľuje:

 • slobodne,
 • vážne,
 • určite,
 • zrozumiteľne,
 • oboznámiac sa so Zásadami ochrany súkromia a zásady spracúvania osobných údajov vyhotovených a vydaných Prevádzkovateľom
 • uvedomujúc si všetky právne následky svojho konania,

s ú h l a s

– spoločnosti BeeWork s.r.o., so sídlom: Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11, IČO: 54 084 822, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 42055/S (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ„),

so spracovávaním jej osobných údajov poskytnutých prostredníctvom:

 • dotazníkov, ktoré boli a za účelom ďalších aktualizácií môžu byť naďalej Dotknutej osobe odovzdávané pri jej návšteve pobočky Prevádzkovateľa, respektíve pri návšteve pobočiek jeho obchodných partnerov alebo odoslané elektronicky na emailovú adresu dotknutej osoby, prípadne poštou na jej poštovú adresu,
 • informácii, ktoré Dotknutá osoba uviedla alebo ďalej uvedie pri registrácii a ďalšom využívaní jej užívateľského účtu zriadeného na webových stránkach Prevádzkovateľa,
 • prostredníctvom zápisov/zápisníc vyhotovených na základe uskutočnených osobných pohovorov, ktoré s Dotknutou osobou vykonali alebo ďalej vykonajú poverení pracovníci Prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov,
 • informácií, ktoré Dotknutá osoba poskytla alebo ďalej poskytne Prevádzkovateľovi a/alebo jeho obchodným partnerom telefonicky, respektíve prostredníctvom SMS správ,
 • informácií, ktoré Dotknutá poskytla alebo poskytne Prevádzkovateľovi a/alebo jeho obchodným partnerom elektronicky, a to najmä, ale nie výlučne emailom, prostredníctvom online chatu/ov a iných nástrojov na elektronické konferenčné hovory a/alebo video-hovory (Skype a pod.) a obdobných foriem elektronickej komunikácie,
 • interakcií Dotknutej osoby s Prevádzkovateľom / s jeho obchodnými partnermi a jeho / ich zamestnancami cez nástroje sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Linked-in, Whatsapp, a pod.),
 • interakcií Dotknutej osoby s Prevádzkovateľom / s jeho obchodnými partnermi a jeho / ich zamestnancami na náborových podujatiach a akciách, ktoré sú organizované, spoluorganizované alebo na ktorých participuje Prevádzkovateľ, respektíve jeho obchodní a jeho / ich zamestnanci,
 • akýchkoľvek dokumentov, ktoré Dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi a/alebo jeho obchodným partnerom, a to najmä, ale nie výlučne životopisov, motivačných listov, žiadostí, prihlášok, osobných dokladov, dokladov o dosiahnutom vzdelaní a certifikátov a potvrdení preukazujúcich jej kvalifikáciu alebo predchádzajúce pracovné skúsenosti,

v rozsahu podľa Článku III. bod 1., 2., 3. alebo 4. v závislosti od dohodnutého stupňa spolupráce medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľmi a za primeranými účelmi podľa Článku III. bod 1., 2., 3. alebo 4. prináležiacimi pre jednotlivé stupne spolupráce.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že popri jej výslovnom súhlase je, respektíve v závislosti od zvoleného rozsahu stupňa spolupráce s Prevádzkovateľom/mi, môže byť právnym dôvodom spracovávania jej osobných údajov aj to, že:

 1. Spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie zmluvy s Prevádzkovateľom a/alebo jeho obchodnými partnermi, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe jej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 2. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa;
 3. Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy Dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 4. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
 5. Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba udeľuje svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov na dobu, ktorá je určiteľná na základe kritérií uvedených v Článku IV. Zásad ochrany súkromia a zásady spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba ďalej súhlasí s tým, aby boli Prevádzkovatelia oprávnení postúpiť jej osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a v závislosti od dohodnutého stupňa spolupráce podľa Článku III. Zásad ochrany súkromia a zásady spracúvania osobných údajov aj  tretím osobám v rozsahu a za účelmi uvedenými v Článku V. Zásad ochrany súkromia a zásady spracúvania osobných údajov.

Súčasne Dotknutá osoba berie na vedomie, že v prípade úspešného sprostredkovania zamestnania Prevádzkovateľom/mi budú jej osobné údaje poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 28 písm. b) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Popri odvolaní jej súhlasu má dotknutá osoba aj všetky ostatné oprávnenia uvedené v Článku VI. Zásad ochrany súkromia a zásady spracúvania osobných údajov.

Uploading